Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Abdul Wahab 2 Mark A Wightman 1
Audrey Wahani  (Wahani A) 1 Rocky Wilar  (Wilar R) 1
Pustika Amalia Wahidiyat 1 John k Wilson 1
Pei Tai Wan  (Wan PT) 1 John Knox Wilson 2
Bock Jin Wang 1 Jan Winberg  (Winberg J) 2
Da-Zhi Wang 1 Siti Wahyu Windarti 1
Kyu Chang Wang 1 Stefan Wirth 1
Kyu-Chang Wang  (Wang KC) 2 Sung Myun Woh 1
Pei Tai Wang  (Wang PT) 1 E K Won 1
Ruey Tsai Wang  (Wang RT) 1 Eun Kyung Won 2
Sheng Wen Wang  (Wang SW) 2 Jong Jin Won 1
Dyah Kanya Wati 1 Seung Myun Won 1
Hyun Woo We  (We HW) 1 Sung Myun Won 1
Ju Hee We  (We JH) 3 Dong Il Won  (Won DI) 1
Young Sun Wee  (Wee YS) 4 Gi Euin Won  (Won GE) 1
Young Cheol Weon  (Weon YC) 1 Hye Sung Won  (Won HS) 1
Michael Westerveld  (Westerveld M) 1 Hye-Sung Won  (Won HS) 4
Chung Ah Whang 1 Nam Hee Won  (Won NH) 1
Jung Soon Whang 2 Sulmui Won  (Won S) 2
K H Whang 1 Sung Chul Won  (Won SC) 5
K W Whang 1 Sung-Chul Won  (Won SC) 2
K.H. Whang 1 Tae Sun Won  (Won TS) 1
K.T. Whang 1 Yoo Jong Won  (Won YJ) 2
Kee Suk Whang 2 Youn Kyoung Won  (Won YK) 1
Kying Tai Whang 1 Youn Kyung Won  (Won YK) 1
Kyu Chui Whang 1 Yong Soon Won  (Won YS) 1
Ock Ja Whang 1 Yong Sun Won  (Won YS) 1
Ok Cha Whang 1 YS Won  (Won YS) 1
S.K Whang 1 Ke Juin Wong 1
Sang Ki Whang 1 Natta Wongthanavimok  (Wongthanavimok N) 1
Soo Young Whang 3 Yoon Wonsuck  (Wonsuck Y) 1
Soo Yung Whang 2 Chong Kyu Woo 1
Soon Yol Whang 1 Hyun Woo 1
Sung Kyu Whang 2 Jong Won woo 1
Tae Joo Whang 1 Kyo Suck Woo 1
Tai Gyo Whang 1 Y J Woo 1
Tai Gyu Whang 6 Yong Jong Woo 1
Tai Ju Whang 1 Young Choon Woo 3
Won Kuoo Whang 1 Chul Hee Woo  (Woo CH) 2
Yong Seung Whang 1 Chan Wook Woo  (Woo CW) 6
Euh Ho Whang  (Whang EH) 4 Chanwook Woo  (Woo CW) 1
Il Tae Whang  (Whang IT) 9 Da Eun Woo  (Woo DE) 1
Il-Tae Whang  (Whang IT) 1 Gyu Jin Woo  (Woo GJ) 2
Jeong Hwa Whang  (Whang JH) 2 Hang-Ok Woo  (Woo HO) 1
Jae Woong Whang  (Whang JW) 1 Hyang Ok Woo  (Woo HO) 16
Kyong Tae Whang  (Whang KT) 2 Hyang-Ok Woo  (Woo HO) 37
Kyung Tai Whang  (Whang KT) 30 Mi Jung Woo  (Woo MJ) 1
Kyung-Tae Whang  (Whang KT) 3 Mi Kyeong Woo  (Woo MK) 2
Kyung-Tai Whang  (Whang KT) 19 Sechan Woo  (Woo Sc) 1
Moses Whang  (Whang Ms) 1 Sung Il Woo  (Woo SI) 1
Sung Soo Whang  (Whang SS) 2 Sung-Il Woo  (Woo SI) 2
Tae Gyu Whang  (Whang TG) 3 Young Jong Woo  (Woo YJ) 28
yung-Tai Whang  (Whang yT) 1 Young Joung Woo  (Woo YJ) 2
Gye Eun Whoang  (Whoang GE) 1 Young-Jong Woo  (Woo YJ) 2
Gyu Eun Whoang  (Whoang GE) 1 Jeong Wi Wook 1
Ho Sung Wi  (Wi HS) 1 Ji Eun Wunon  (Wunon JE) 1
Kyeong Ae Wi  (Wi KA) 1 Ji Eun Wuon  (Wuon JE) 1
V. Pujitha Wickramasinghe 1
  • PubMed Central
  • PubMed
  • Scopus
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)


Close layer
prev next