Clinical features and short-term outcomes of pediatric acute fulminant myocarditis in a single center
Eun Young Lee (Lee EY), Hae Lyoung Lee (Lee HL), Hyung Tae Kim (Kim HT), Hyoung Doo Lee (Lee HD), Ji Ae Park (Park JA)
Clin Exp Pediatr. 2014;57(11):489-495.   Published online 2014 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2014.57.11.489
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The diagnosis and treatment of pediatric clinical myocarditis in China: a multicenter retrospective study
Xiaoou Li, Hu Tuo, Yijuan Huang, Yan Li, Naicheng Zhao, Juanli Wang, Ying Liu, Hua Peng, Xinyi Xu, Qian Peng, Xiaoping Hu, Bin Zhang, Zipu Li, Mingwu Chen, Sheng Zhao, Hongfang Jin, Zhenyu Xiong, Xiaoyun Wu, Jinyong Pan, Xiaoning Wang, Yiying Zhang, Shi L
European Journal of Pediatrics.2023; 183(3): 1233.     CrossRef
Nursing care for children with fulminant myocarditis treated with extracorporeal membrane oxygenation
Zaihua Wang, Ying Shao, Liu Yang, Xiaodan Li, Lina Hao
Medicine.2023; 102(44): e35682.     CrossRef
Myopericarditis Associated With Smallpox Vaccination Among US Army Personnel – Fort Hood, Texas, 2018
Anna M. Mandra, Michael J. Superior, Sarah Anne J. Guagliardo, Elisabeth Hesse, Laura A. Pacha, Ralph A. Stidham, Debra C. Colbeck, David E. Hrncir, Noemi Hall, Brett W. Petersen, Agam K. Rao
Disaster Medicine and Public Health Preparedness.2022; 16(3): 1022.     CrossRef
Prognostic factors in children with acute fulminant myocarditis receiving venoarterial extracorporeal membrane oxygenation
Mingwei Sun, Qing Zong, Li Fen Ye, Yong Fan, Lijun Yang, Ru Lin
World Journal of Pediatric Surgery.2022; 5(1): e000271.     CrossRef
Are clinical features and cardiac biomarkers at admission related to severity in pediatric acute myocarditis?
Fatma Akgül, Anıl Er, Emel Ulusoy, Aykut Çağlar, Gamze Vuran, Pınar Seven, Murat Muhtar Yılmazer, Hasan Ağın, Hurşit Apa
Archives de Pédiatrie.2022; 29(5): 376.     CrossRef
Successful treatment of fulminant myocarditis with intra-aortic balloon pump counterpulsation combined with immunoglobulin and glucocorticoid in a young male adult
Huanhuan Li, Lun Li
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Bloqueo auriculoventricular completo asociado a infección por virus respiratorio sincitial: presentación de un caso y revisión de la literatura
Ignacio Oulego-Erroz, Pilar de Castro-Vecino, Carlos Ocaña-Alcober, Soraya Gutiérrez-Marqués, Juan Pablo Martínez-Badás, Miriam Centeno-Jiménez
Anales de Pediatría.2021; 94(6): 417.     CrossRef
The use of extracorporeal membrane oxygenation in children with acute fulminant myocarditis
Silver Heinsar, Sainath Raman, Jacky Y. Suen, Hwa Jin Cho, John F. Fraser
Clinical and Experimental Pediatrics.2021; 64(5): 188.     CrossRef
Brain Injury in Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Multidisciplinary Approach
Giovanni Chiarini, Sung-Min Cho, Glenn Whitman, Frank Rasulo, Roberto Lorusso
Seminars in Neurology.2021; 41(04): 422.     CrossRef
Complete atrioventricular block associated with respiratory syncytial virus: Presentation of a case and a literature review
Ignacio Oulego-Erroz, Pilar de Castro-Vecino, Carlos Ocaña-Alcober, Soraya Gutiérrez-Marqués, Juan Pablo Martínez-Badás, Miriam Centeno-Jiménez
Anales de Pediatría (English Edition).2021; 94(6): 417.     CrossRef
Pediatric Acute Myocarditis With Short-Term Outcomes and Factors for Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Single-Center Retrospective Cohort Study in Vietnam
Ta Anh Tuan, Tran Dang Xoay, Phan Huu Phuc, Dau Viet Hung, Nguyen Trong Dung, Nguyen Ly Thinh Truong, Nguyen Van Thuan, Tran Minh Dien
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Risk factors for adverse cardiac events in adults with fulminant myocarditis during hospitalization
Tie-Duo Kang, Yan-Long Ren, Han Zhao, Shang-Qiu Ning, Wen-Xian Liu
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(2): 255.     CrossRef
Hypoperfusion With Vomiting, Abdominal Pain, or Dizziness and Convulsions: An Alert to Fulminant Myocarditis in Children
Angang Zhu, Tian Zhang, Xiaobi Hang, Xiaoguang Zhang, Yingying Xiong, Tao Fang, Mingwu Chen
Frontiers in Pediatrics.2020;[Epub]     CrossRef
Clinical characteristics and treatment effects of astragalus injection in non-pediatric patients with acute fulminant myocarditis
Hongmin Yang, Yang Lu, Han Yang, Jing Yuan
Medicine.2020; 99(48): e23062.     CrossRef
Successful treatment of fulminant myocarditis in an adult in emergency department
Danyu Liu, Jun Xu, Xuezhong Yu
Medicine.2019; 98(49): e18292.     CrossRef
Case Report: III° atrioventricular block due to fulminant myocarditis managed with non-invasive transcutaneous pacing
Kiran Devkota, Ya Hong Wang, Meng Yi Liu, Yan Li, You Wei Zhang
F1000Research.2018; 7: 239.     CrossRef
Case Report: III° atrioventricular block due to fulminant myocarditis managed with non-invasive transcutaneous pacing
Kiran Devkota, Ya Hong Wang, Meng Yi Liu, Yan Li, You Wei Zhang
F1000Research.2018; 7: 239.     CrossRef
Clinical Outcomes in Pediatric Patients Hospitalized with Fulminant Myocarditis Requiring Extracorporeal Membrane Oxygenation: A Meta-analysis
Haolan Xiong, Bingqing Xia, Jingyu Zhu, Binfei Li, Wenqi Huang
Pediatric Cardiology.2017; 38(2): 209.     CrossRef
Left ventricular end-diastolic dimension as a predictive factor of outcomes in children with acute myocarditis
Geena Kim, Gil-Ho Ban, Hyoung-Doo Lee, Si-Chan Sung, Hyungtae Kim, Kwang-Ho Choi
Cardiology in the Young.2017; 27(3): 443.     CrossRef
Changes in serum cardiac myosin light chain 1 levels in children with fulminant myocarditis during continuous blood purification
Chuqiao Sheng, Zhen Zhang, Yong Jia, Yumei Li
Revista da Associação Médica Brasileira.2017; 63(10): 904.     CrossRef
Extracorporeal life support can be a first-line treatment in children with acute fulminant myocarditis
Se Yong Jung, Hong Ju Shin, Jo Won Jung, Han Ki Park, Yu Rim Shin, Young Hwan Park, Nam Kyun Kim, Jae Young Choi
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery.2016; 23(2): 247.     CrossRef
Preventing pediatric cardiomyopathy: a 2015 outlook
Paul F. Kantor, Jake A. Kleinman, Thomas D. Ryan, Ivan Wilmot, Warren A. Zuckerman, Linda J. Addonizio, Melanie D. Everitt, John L. Jefferies, Teresa M. Lee, Jeffrey A. Towbin, James D. Wilkinson, Steven E. Lipshultz
Expert Review of Cardiovascular Therapy.2016; 14(3): 321.     CrossRef
Biomarkers in Pediatric Cardiac Critical Care
Michele Domico, Meredith Allen
Pediatric Critical Care Medicine.2016; 17(8): S215.     CrossRef
A retrospective study: cardiac MRI of fulminant myocarditis in children—can we evaluate the short-term outcomes?
Haipeng Wang, Bin Zhao, Haipeng Jia, Fei Gao, Junyu Zhao, Cuiyan Wang
PeerJ.2016; 4: e2750.     CrossRef
A clinical review of acute myocarditis in children
Jong Beon Byun, Hyun Jung Lee, Heun Ji Lee, Jung Won Lee, Byeong Dae Yoo, Duck Ho Jun
Pediatric Emergency Medicine Journal.2015; 2(2): 81.     CrossRef