Predictive risk factors of coronary artery aneurysms in Kawasaki disease
Hyang-Ok Woo (Woo HO)
Clin Exp Pediatr. 2019;62(4):124-125.   Published online 2019 Feb 19     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2019.00073
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characteristics of Kawasaki Disease Before and After the COVID-19 Pandemic in a Large Pediatric Heart Disease Center
Huan Yu, Chao Ni, Yuhan Xia, Jie Li, Biyao Hang, Cheng Han, Zhipeng Xu, Ming Luo, Xing Rong, Jinshun Zhu, Maoping Chu
Frontiers in Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Kawasaki Disease and Clinical Outcome Disparities Among Black Children
Luz A. Padilla, Jacqueline L. Collins, Adeniyi J. Idigo, Yung Lau, Michael A. Portman, Sadeep Shrestha
The Journal of Pediatrics.2021; 229: 54.     CrossRef
Oxidised Low-Density Lipoprotein and Its Receptor-Mediated Endothelial Dysfunction Are Associated with Coronary Artery Lesions in Kawasaki Disease
Yue-E He, Hui-Xian Qiu, Rong-Zhou Wu, Xing Rong, Hai-Tang Xu, Ru-Lian Xiang, Mao-Ping Chu
Journal of Cardiovascular Translational Research.2020; 13(2): 204.     CrossRef
Association between Mycoplasma pneumoniae Infection and Coronary Artery Aneurysm in Children with Kawasaki Disease
Cheng-Yi Wang, Chao-Min Song, Guang-Hua Liu, Huijie Zhang, Fang-Sheng Chen, Han Lin
Iranian Journal of Pediatrics.2020;[Epub]     CrossRef