Mild encephalopathy with a reversible splenial lesion in a girl with acute pyelonephritis
Jung Sook Yeom, Chung Mo Koo, Ji Sook Park, Ji-Hyun Seo, Eun Sil Park, Jae-Young Lim, Hyang-Ok Woo, Hee-Shang Youn
Clin Exp Pediatr. 2018;61(2):64-67.   Published online 2018 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2018.61.2.64
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of mild encephalopathy with reversible splenial lesion with and without acute focal bacterial nephritis
Yuta Maruyama, Masanori Sato, Yuji Inaba, Tetsuhiro Fukuyama
Brain and Development.2020; 42(1): 56.     CrossRef
Mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion secondary to encephalitis complicated by hyponatremia
Bi-chuan Shi, Jiao Li, Ji-wei Jiang, Mei-xin Li, Jian Zhang, Xiu-li Shang
Medicine.2019; 98(47): e17982.     CrossRef