Prevalence and clinical manifestations of macrolide resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in Korean children
Eun Lee, Hyun-Ju Cho, Soo-Jong Hong, Jina Lee, Heungsup Sung, Jinho Yu
Clin Exp Pediatr. 2017;60(5):151-157.   Published online 2017 May 31     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2017.60.5.151
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Features and Associated Factors of Macrolide-Unresponsive Mycoplasma pneumonia and Efficacy Comparison Between Doxycycline, Tosufloxacin and Corticostreoid as a Second-Line Treatment
Han Byeol Kang, Youngmin Ahn, Byung Wook Eun, Seungman Park
Pediatric Infection & Vaccine.2024; 31(1): 37.     CrossRef
Macrolide resistant Mycoplasma pneumonia: where we come from, where we are, and where do we go from here?
Hwan Soo Kim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2023; 11(4): 165.     CrossRef
Comparison of the characteristics of macrolide-sensitive and macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia requiring hospitalization in children
Eun Lee, Seo-Hee Kim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2023; 11(4): 187.     CrossRef
Development of a Nomogram for Predicting Refractory Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children
Fangfang Shen, Chunjuan Dong, Tongqiang Zhang, Changjiang Yu, Kun Jiang, Yongsheng Xu, Jing Ning
Frontiers in Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Effect Evaluation of Artificial Intelligence-Based Electronic Health PDCA Nursing Model in the Treatment of Mycoplasma Pneumonia in Children
Yan Zhao, Alireza Souri
Journal of Healthcare Engineering.2022; 2022: 1.     CrossRef
Clinical Usefulness of Serum Lactate Dehydrogenase Levels in Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children
Eun Lee, Insu Choi
Indian Journal of Pediatrics.2022; 89(10): 1003.     CrossRef
Global prevalence of resistance to macrolides in Mycoplasma pneumoniae: a systematic review and meta-analysis
Guotuan Wang, Peng Wu, Rui Tang, Weidong Zhang
Journal of Antimicrobial Chemotherapy.2022; 77(9): 2353.     CrossRef
Global Trends in the Proportion of Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Infections
Kyunghoon Kim, Sungsu Jung, Mina Kim, Suyeon Park, Hyeon-Jong Yang, Eun Lee
JAMA Network Open.2022; 5(7): e2220949.     CrossRef
Risk of Dental Discoloration and Enamel Dysplasia in Children Exposed to Tetracycline and Its Derivatives
Seo Jung Kim, Eun Hwa Kim, Myeongjee Lee, Jee Yeon Baek, Ji Young Lee, Jae Hee Shin, Sung Min Lim, Min Young Kim, Inkyung Jung, Jong Gyun Ahn, Chung-Min Kang, Ji-Man Kang
Yonsei Medical Journal.2022; 63(12): 1113.     CrossRef
Macrolide versus Non-Macrolide in Combination with Steroids for the Treatment of Lobar or Segmental Mycoplasma pneumoniae Pneumonia Unresponsive to Initial Macrolide Monotherapy
Eunha Bae, Ye Ji Kim, Hyun Mi Kang, Dae Chul Jeong, Jin Han Kang
Antibiotics.2022; 11(9): 1233.     CrossRef
The incidence and risk factors of extrapulmonary manifestations inMycoplasma pneumoniaepneumonia
Yoo Kyung Park, You Na Park, Ji Eun Moon, Hyo-Bin Kim, Meeyong Shin, Eun Lee, Chul-Hong Kim, Ju Suk Lee, Yong Ju Lee, Bong-Seong Kim, Hyung Young Kim, Sungsu Jung, Yunsun Kim, Sangyoung Kim, Chorong Park, Ju-Hee Seo, Jung Yeon Shim, In Suk Sol, Myongsoon
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2022; 10(4): 207.     CrossRef
Cases of macrolide‐resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia‐associated pulmonary thromboembolism
Yi‐Seul Kim, Yun Y. Lee, Eun Lee
Pediatric Pulmonology.2021; 56(6): 1796.     CrossRef
A case of pulmonary thromboembolism and splenic infarction in mycoplasma pneumonia
Eun Wook Kwon, Dong Won Lee
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2021; 9(1): 36.     CrossRef
The relationships between LncRNA NNT-AS1, CRP, PCT and their interactions and the refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Ping Chen, Zheng Huang, Lumin Chen, Shihao Zhuang, Hongli Lin, Jianfeng Xie, Kuicheng Zheng
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Macrolide-Resistant and Macrolide-Sensitive Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children Treated Using Early Corticosteroids
Hye Young Han, Ki Cheol Park, Eun-Ae Yang, Kyung-Yil Lee
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(6): 1309.     CrossRef
Predictive Factors of the Responses to Treatment of Mycoplasma pneumoniae Pneumonia
Eun Lee, Yun Young Lee
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(6): 1154.     CrossRef
Mutations in domain V of Mycoplasma pneumoniae 23S rRNA and clinical characteristics of pediatric M. pneumoniae pneumonia in Nanjing, China
Changdi Xu, Huan Deng, Jiamin Zhang, Yifan Zhu, Qiangquan Rong, Yao Quan, Heng Tang, Deyu Zhao
Journal of International Medical Research.2021; 49(6): 030006052110163.     CrossRef
Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Infections in Children, Ohio, USA
Mariana M. Lanata, Huanyu Wang, Kathy Everhart, Melisa Moore-Clingenpeel, Octavio Ramilo, Amy Leber
Emerging Infectious Diseases.2021; 27(6): 1588.     CrossRef
Clinical Significance of Pleural Effusion in Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children
Seo-Hee Kim, Eun Lee, Eun-Song Song, Yun-Young Lee
Pathogens.2021; 10(9): 1075.     CrossRef
Macrolide Resistance, Clinical Features, and Cytokine Profiles in Taiwanese Children With Mycoplasma pneumoniae Infection
Tsung-Hua Wu, Nancy M Wang, Fang-Ching Liu, Hui-Hsien Pan, Fang-Liang Huang, Yu-Ping Fang, Ting-Wei Chiang, Yu-Ying Yang, Chiah-Sing Song, Hsiang-Chin Wu, Chun-Yi Lee
Open Forum Infectious Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
Efficacy of tetracyclines and fluoroquinolones for the treatment of macrolide-refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a systematic review and meta-analysis
Jong Gyun Ahn, Hye-Kyung Cho, Donghe Li, Miyoung Choi, Jina Lee, Byung-Wook Eun, Dae Sun Jo, Su Eun Park, Eun Hwa Choi, Hyeon-Jong Yang, Ki Hwan Kim
BMC Infectious Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
A retrospective study of azithromycin and ceftizoxime for the management of children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Li-ping Han, Han-yan Xiao, Li-li Fang
Medicine.2021; 100(44): e27564.     CrossRef
Long-term macrolide treatment for non-cystic fibrosis bronchiectasis in children: a meta-analysis
Eun Lee, In Suk Sol, Jong Deok Kim, Hyeon-Jong Yang, Taek Ki Min, Gwang Cheon Jang, Yoon Ha Hwang, Hyun-Ju Cho, Dong In Suh, Kyunghoon Kim, Hwan Soo Kim, Yoon Hee Kim, Sung Il Woo, Yong Ju Lee, Sungsu Jung, You Hoon Jeon
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Diversity in Genotype Distribution of Mycoplasma pneumoniae Obtained from Children and Adults
Chao Yan, Huijuan Yang, Hongmei Sun, Hanqing Zhao, Yanling Feng, Guanhua Xue, Shaoli Li, Jinghua Cui, Shanshan Ni
Japanese Journal of Infectious Diseases.2020; 73(1): 14.     CrossRef
Annual and seasonal patterns in etiologies of pediatric community-acquired pneumonia due to respiratory viruses and Mycoplasma pneumoniae requiring hospitalization in South Korea
Eun Lee, Chul-Hong Kim, Yong Ju Lee, Hyo-Bin Kim, Bong-Seong Kim, Hyung Young Kim, Yunsun Kim, Sangyoung Kim, Chorong Park, Ju-Hee Seo, In Suk Sol, Myongsoon Sung, Min Seob Song, Dae Jin Song, Young Min Ahn, Hea Lin Oh, Jinho Yu, Sungsu Jung, Kyung Suk Le
BMC Infectious Diseases.2020;[Epub]     CrossRef
Real-world treatment pattern of mycoplasma pneumonia in hospitalized children: A multicenter retrospective study
Young Ju Lee, Young Min Ahn, Gwang Cheon Jang, Hai Lee Chung, Eun Hee Chung, Yoon Ha Hwang, Jung Yeon Shim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2020; 8(2): 66.     CrossRef
Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Infections in Pediatric Community-Acquired Pneumonia
Yu-Chin Chen, Wei-Yun Hsu, Tu-Hsuan Chang
Emerging Infectious Diseases.2020; 26(7): 1382.     CrossRef
Risk factors for the development of post-infectious bronchiolitis obliterans after Mycoplasma pneumoniae pneumonia in the era of increasing macrolide resistance
Eun Lee, Yun Young Lee
Respiratory Medicine.2020; 175: 106209.     CrossRef
Correlation Between the Clinical Severity, Bacterial Load, and Inflammatory Reaction in Children with Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia
Chen Zhang, Qiao Zhang, Jie-lin Du, Dan Deng, Ye-lei Gao, Cheng-lin Wang, Hong-jie Zhao, Qian Guo, Zhou Fu, Dai-yin Tian
Current Medical Science.2020; 40(5): 822.     CrossRef
Prevalence and Clinical Features of Community-Acquired Pneumonia Caused by Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Isolated from Adults in Jeju Island
Jae Hong Choi, Gil Myeong Seong, Yousang Ko, Young Ree Kim, Changhwan Kim
Microbial Drug Resistance.2019; 25(4): 577.     CrossRef
Early Corticosteroid Therapy for Mycoplasma pneumoniae Pneumonia Irrespective of Used Antibiotics in Children
Eun-Ae Yang, Hyun-Mi Kang, Jung-Woo Rhim, Jin-Han Kang, Kyung-Yil Lee
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(5): 726.     CrossRef
Changes in the Treatment Strategies forHelicobacter pyloriInfection in Children and Adolescents in Korea
Jin-Su Jun, Ji-Hyun Seo, Ji-Sook Park, Kwang-Ho Rhee, Hee-Shang Youn
Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition.2019; 22(5): 417.     CrossRef
Efficacy of glucocorticoids for the treatment of macrolide refractory mycoplasma pneumonia in children: meta-analysis of randomized controlled trials
Hwan Soo Kim, In Suk Sol, Donghe Li, Miyoung Choi, Yun Jung Choi, Kyung Suk Lee, Ju Hee Seo, Yong Ju Lee, Hyeon-Jong Yang, Hyun Hee Kim
BMC Pulmonary Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Clinical analysis of risk factors in refractory mycoplasma pneumonia in children
Seo Yeol Choi, Ju-Hee Seo, Kunsong Lee, Qute Choi
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(1): 62.     CrossRef
Current usage and effects of steroids in the management of childhood mycoplasma pneumonia in a secondary hospital
Susie Yoo, Seong Eun Choi, Jiyoung Chun, Yo Han Ahn, Ky Young Cho, Yong Ju Lee, Tae Jung Sung, Kon Hee Lee
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(2): 122.     CrossRef
Unraveling the Metabolic Routes of Retapamulin: Insights into Drug Development of Pleuromutilins
Feifei Sun, Huiyan Zhang, Gerard Bryan Gonzales, Jinhui Zhou, Yi Li, Jinzhen Zhang, Yue Jin, Zhanhui Wang, Yanshen Li, Xingyuan Cao, Suxia Zhang, Shupeng Yang
Antimicrobial Agents and Chemotherapy.2018;[Epub]     CrossRef
Detection of Mycoplasma pneumoniae Among Children with Pneumonia Using Bacterial Culture, Polymerase Chain Reaction, and the Enzyme-linked Immunosorbent Assay Techniques in Ahvaz, Iran
Mansour Amin, Mojtaba Soltan Abadi, Tahereh Navidifar, Mehdi Torabizadeh, Seyed Mohammad Alavi
Jundishapur Journal of Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Clinical features ofMycoplasma pneumoniain comparison with viral pneumoina in children: A multicenter, cross-sectional study
Se Hwan An, Hong Je Cho, Hey-Sung Baek, Myong Soon Sung, Jung Won Yoon, Sun Hee Choi, Youn Ho Sheen, Man Yong Han
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(3): 155.     CrossRef
Therapeutic Efficacy and Safety of Prolonged Macrolide, Corticosteroid, Doxycycline, and Levofloxacin against Macrolide-Unresponsive Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children
Seok Gyun Ha, Kyung Jin Oh, Kwang-Pil Ko, Yong Han Sun, Eell Ryoo, Hann Tchah, In Sang Jeon, Hyo Jeong Kim, Jung Min Ahn, Hye-Kyung Cho
Journal of Korean Medical Science.2018;[Epub]     CrossRef
Diagnostic value of serum IgM enzyme-linked immunosorbent assays in polymerase chain reaction-positive Mycoplasma pneumonia in children
Hye Jin Lee, Yoon Tae Lee, Kyung Hoon Kim, Eun Ae Yang, Hwan Soo Kim, Yoon Hong Chun, Jong-Seo Yoon, Hyun Hee Kim, Jin Tack Kim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(5): 248.     CrossRef
Literature review and future strategies of childhood respiratory diseases in Korea
Man Yong Han, Hai Lee Chung, Young Min Ahn, Jung Yeon Shim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(Suppl 1): S66.     CrossRef
Wanted: The Best Second Option to Treat Macrolide-Unresponsive Mycoplasmal Pneumonia in Children
Dae Sun Jo
Journal of Korean Medical Science.2018;[Epub]     CrossRef
Clarithromycin
Reactions Weekly.2017; 1662(1): 102.     CrossRef
Clinical Characteristics of Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae from Children in Jeju
Yoon-Joo Kim, Kyung-Sue Shin, Keun Hwa Lee, Young Ree Kim, Jae Hong Choi
Journal of Korean Medical Science.2017; 32(10): 1642.     CrossRef