Association of CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells with natural course of childhood chronic immune thrombocytopenic purpura
Bo Ra Son (Son BR), Ji Yoon Kim (Kim JY)
Clin Exp Pediatr. 2015;58(5):178-182.   Published online 2015 May 22     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2015.58.5.178
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy and safety of eltrombopag in the treatment of Chinese children with chronic immune thrombocytopenia
Mo Chen, Jian-Pei Fang, Chuan-Xin Zhou, Xin-Yu Li, Shao-Fen Lin, Lu-Hong Xu
Hematology.2021; 26(1): 31.     CrossRef
Low-dose decitabine modulates T-cell homeostasis and restores immune tolerance in immune thrombocytopenia
Panpan Han, Yu Hou, Yajing Zhao, Yang Liu, Tianshu Yu, Yunqi Sun, Haoyi Wang, Pengcheng Xu, Guosheng Li, Tao Sun, Xiang Hu, Xinguang Liu, Lizhen Li, Jun Peng, Hai Zhou, Ming Hou
Blood.2021; 138(8): 674.     CrossRef
Low-dose chidamide restores immune tolerance in ITP in mice and humans
Hong-yu Zhao, Ya-hui Ma, Da-qi Li, Tao Sun, Li-zhen Li, Ping Li, Xin-guang Liu, Hai Zhou, Yu Hou, Yang Liu, Pan-pan Han, Ya-jing Zhao, Fang-miao Jing, Jun Peng, Ming Hou
Blood.2019; 133(7): 730.     CrossRef
IL-10 polymorphisms and T-cell subsets could affect the clinical presentation and outcome of childhood immune thrombocytopenia in Egyptian population
Mohamed A. Soliman, Mohamed A. Helwa, Samar K. Fath-Allah, Mahmoud A. El-Hawy, Hassan S. Badr, Naglaa Fathy Barseem
APMIS.2018; 126(5): 380.     CrossRef
Clinical Course of Childhood Immune Thrombocytopenic Purpura and Analysis Predicting Factor of Prognosis
Taekwan Lee, Jinhyuk Choi, Yeon-Jung Lim
Clinical Pediatric Hematology-Oncology.2017; 24(2): 88.     CrossRef
Prognostic Significance of IL-10 in Childhood Chronic Immune Thrombocytopenic Purpura
GiMin Lee, Ji Yoon Kim
Clinical Pediatric Hematology-Oncology.2016; 23(1): 28.     CrossRef