Perivascular epithelioid cell tumor (PEComa) of the ascending colon: the implication of IFN-α2b treatment
Sun Ju Park (Park SJ), Dong Kyun Han (Han DK), Hee Jo Baek (Baek HJ), Sang Young Chung (Chung SY), Jong Hee Nam (Nam JH), Hoon Kook (Kook H), Tai Ju Hwang (Hwang TJ)
Clin Exp Pediatr. 2010;53(11):975-978.   Published online 2010 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2010.53.11.975
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mesenchymal Tumors of the Gastrointestinal Tract—Beyond GIST—A Review
João Martins Gama, Rui Caetano Oliveira
Gastrointestinal Disorders.2024; 6(1): 257.     CrossRef
Perivascular epithelioid cell tumour (PEComa): an unusual cause of painful defaecation
Deborah Chua, Alwin Hwai-Liang Loh, Emile Tan, Isaac Seow-En
BMJ Case Reports.2022; 15(2): e247686.     CrossRef
A Rare Case of a Translocation-Associated Perivascular Epithelioid Cell Neoplasm (PEComa)
Kimberly Pereira, Arati A. Inamdar, Aditi Zaveri, Jonathan E. Teitelbaum, Wendy Shertz, Kenneth Belitsis, Maria Moschovi
Case Reports in Pediatrics.2022; 2022: 1.     CrossRef
Pediatric case of colonic perivascular epithelioid cell tumor complicated with intussusception and anal incarceration: A case report
Luan Kou, Wen-Wen Zheng, Li Jia, Xiao-Li Wang, Ji-Hai Zhou, Jiao-Rong Hao, Zhu Liu, Feng-Yu Gao
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2022; 14(7): 1348.     CrossRef
Unusual paediatric sigmoid perivascular epithelioid cell tumour with regional lymph node metastasis treated using gemcitabine and docetaxel: a case report and literature review
Hsiu-Chung Cheng, Chia-Yu Kuo, Ching-Wen Huang, Hsiang-Hung Shih, Chih-Hung Lin, Jaw-Yuan Wang
Journal of International Medical Research.2021; 49(9): 030006052110415.     CrossRef
PEComa in the rectum: A case report and review of the literature on epithelioid angiomyolipoma
Hee Jin Yeon, Nak Song Sung, Seung Jae Roh, Won Jun Choi, Yong Wook Park
International Journal of Surgery Case Reports.2021; 86: 106301.     CrossRef
A Liver Transplant for Local Control in a Pediatric Patient with Metastatic TFE3-Associated Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa) to the Liver
Whayoung Lee, Josephine HaDuong, Aaron Sassoon, Tuan Dao, Ali Nael, Piero Tosi
Case Reports in Pathology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Successful management of perivascular epithelioid cell tumor of the rectum with recurrent liver metastases
Kung-Hung Lin, Nai-Jen Chang, Li-Ren Liou, Ming-Shan Su, Min-Jen Tsao, Meng-Lin Huang
Medicine.2018; 97(31): e11679.     CrossRef
A systematic review
Zehong Chen, Siqi Han, Jialin Wu, Minmin Xiong, Yanqiao Huang, Jianhui Chen, Yujie Yuan, Jianjun Peng, Wu Song
Medicine.2016; 95(28): e3890.     CrossRef
Perivascular Epithelioid Cell Tumor of Gastrointestinal Tract
Biyan Lu, Chenliang Wang, Junxiao Zhang, Roland P. Kuiper, Minmin Song, Xiaoli Zhang, Shunxin Song, Ad Geurts van Kessel, Aikichi Iwamoto, Jianping Wang, Huanliang Liu
Medicine.2015; 94(3): e393.     CrossRef
Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Gallbladder: A Case Report and Review of Literature
Liena Zhao, Karl H. Anders
Archives of Pathology & Laboratory Medicine.2014; 138(9): 1238.     CrossRef
Perivascular epithelioid cell tumor of the rectum: report of a case and review of the literature
Amane Kanazawa, Shoichi Fujii, Ten-i Godai, Atsushi Ishibe, Takashi Oshima, Tadao Fukushima, Mitsuyoshi Ota, Norio Yukawa, Yasushi Rino, Toshio Imada, Junko Ito, Akinori Nozawa, Munetaka Masuda, Chikara Kunisaki
World Journal of Surgical Oncology.2014; 12(1): 12.     CrossRef
Primary perivascular epithelioid cell tumor in the rectum: A case report and review of the literature
Soyoung Im, Changyoung Yoo, Ji-Han Jung, Hyun Joo Choi, Jinyoung Yoo, Chang Suk Kang
Pathology - Research and Practice.2013; 209(4): 244.     CrossRef
A Case of a Perivascular Epithelioid Cell Tumor Mimicking Colon Cancer
Young Whan Cho, Kyung Jo Kim, Byong Duk Ye, Jeong Sik Byeon, Seung Jae Myung, Suk Kyun Yang, Jin Ho Kim
The Korean Journal of Gastroenterology.2012; 60(6): 377.     CrossRef
Malignant Perivascular Epithelioid Cell Tumor of the Esophagus
Matteo Fassan, Mauro Cassaro, Massimo Vecchiato, Roberto Clemente, Gianmaria Pennelli, Stefano Merigliano, Giuseppe Altavilla
Case Reports in Pathology.2012; 2012: 1.     CrossRef