Change in the treatment strategy for pediatric Crohn's disease
Mi Jin Kim (Kim MJ), Yon Ho Choe (Choe YH)
Clin Exp Pediatr. 2010;53(9):830-833.   Published online 2010 Sep 13     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2010.53.9.830
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Integrated multiple microarray studies by robust rank aggregation to identify immune-associated biomarkers in Crohn's disease based on three machine learning methods
Zi-An Chen, Hui-hui Ma, Yan Wang, Hui Tian, Jian-wei Mi, Dong-Mei Yao, Chuan-Jie Yang
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Diagnostic and Predictive Value of Immune-Related Genes in Crohn’s Disease
Bing Yu, Yi-xin Yin, Yan-ping Tang, Kang-lai Wei, Zhi-gang Pan, Ke-Zhi Li, Xian-wen Guo, Bang-li Hu
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Reflections on treatment of IBD in children and adolescents
Geneviève Veereman, Bruno Hauser, Elisabeth De Greef, Thierry Devreker, Koen Huysentruyt, Roel Lemmens, Yvan Vandenplas
Immunopharmacology and Immunotoxicology.2018; 40(6): 461.     CrossRef
Chromosome region maintenance-1 (CRM1) regulates apoptosis of intestinal epithelial cells via p27kip1 in Crohn's disease
Lijun Yan, Liang Wang, Jian’an Bai, Xianjing Miao, Weiwen Zeng, Xiumei Hua, Runzhou Ni, Dongmei Zhang, Qiyun Tang
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenter.2017; 41(4): 445.     CrossRef
The suppressor of cytokine signaling SOCS1 promotes apoptosis of intestinal epithelial cells via p53 signaling in Crohn's disease
Xiaopeng Cui, Xiaohang Shan, Ji Qian, Qianqian Ji, Liang Wang, Xiaotong Wang, Manhua Li, Haifang Ding, Qingqing Liu, Lingling Chen, Dongmei Zhang, Runzhou Ni
Experimental and Molecular Pathology.2016; 101(1): 1.     CrossRef
Pyruvate Kinase M2 Regulates Apoptosis of Intestinal Epithelial Cells in Crohn’s Disease
Qiyun Tang, Qianqian Ji, Weiwei Xia, Liren Li, Jian’an Bai, Runzhou Ni, Yongwei Qin
Digestive Diseases and Sciences.2015; 60(2): 393.     CrossRef
Efficacy of Early Infliximab Treatment for Pediatric Crohn's Disease: A Three-year Follow-up
Yun Seok Lee, Sang Hun Baek, Mi Jin Kim, Yoo Min Lee, Yoon Lee, Yon Ho Choe
Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition.2012; 15(4): 243.     CrossRef
Inflammatory Bowel Disease in Pediatric Age
Jee Hyun Lee
Korean Journal of Pediatric Gastroenterology and N.2011; 14(Suppl 1): S34.     CrossRef